main banner

Leczenie chorób nowotworowych - wprowadzenie

Zachorowalność na nowotwory złośliwe, takie jak np. czerniak, rak piersi, nowotwór przewodu pokarmowego, stale wzrasta. Ma to związek z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, nieprawidłową dietą, zaburzeniami odporności spowodowanymi przez stres towarzyszący nam w życiu codziennym. Województwo Pomorskie, w tym przede wszystkim Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia) jest regionem, gdzie zachorowalność ta jest szczególnie wysoka.

Chirurgiczne leczenie nowotworów jest jedną z form leczenia tej choroby, często stosowaną jako pierwsza a nierzadko również jako ostateczna. Usunięcie guza nowotworowego, zabieg, który wykonuje chirurg onkolog, ma fundamentalne znaczenie w dalszym przebiegu leczenia choroby nowotworowej, które oparte jest, w następnych etapach, na chemioterapii lub radioterapii. Tą formą leczenia zajmuje się onkolog kliniczny. Zakres chirurgicznego usunięcia guza (radykalny, nieradykalny) wpływa na dobór leczenia uzupełniającego i jest zazwyczaj wyznacznikiem dalszych możliwości leczenia danego nowotworu. Z tego też powodu wymaga od chirurga doskonałego warsztatu pracy, doświadczenia i szerokiej wiedzy. Dlatego niezwykle ważne jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, śledzenie trendów oraz nowych technik i metod stosowanych w leczeniu nowotworów.

Bardzo szybki w ostatnich latach postęp w naukach medycznych, rozwój nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych jest szansą na skuteczniejsze leczenie, wymaga jednak od lekarzy ciągłego pogłębiania i aktualizowania zdobytej wcześniej wiedzy. Przychodząc do lekarza pacjent obdarza nas swoim zaufaniem, które zobowiązuje do jak najlepszego leczenia. Ażeby sprostać temu zadaniu, niezbędne jest stałe poszerzanie swojej wiedzy i ciągłe doskonalenie umiejętności, tak aby przebieg zastosowanego leczenia był jak najbardziej efektywny dla chorego.

image of Tomasz Jastrzębski

Nota biograficzna

Dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski urodził się w roku 1964 w Gdańsku. W 1983 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Pniewskiego i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Od II roku studiów związał się z Kliniką Chirurgii Onkologicznej, w której, po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny w 1989 roku, pracuje do dnia dzisiejszego. Staże podyplomowe odbył w klinikach chirurgicznych i gastroenterologicznych Akademii Medycznej w Gdańsku, zaś wiedzę praktyczną poszerzał m.in. w trakcie zagranicznych staży w Clinica Chirurgica Generale w Florencji w latach 1994 i 1996 oraz w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Medycznego w Amsterdamie w 1998 roku.

Zdobyta tam wiedza zaowocowała wprowadzeniem do leczenia nowotworów nowych technik chirurgicznych, często wykonywanych jako pierwsze w Polsce. Należą do nich m.in. diagnostyka stanu węzłów chłonnych w czerniaku i raku piersi (temat przewodu habilitacyjnego), leczenie przerzutów czerniaka na kończynach metodą chemioterapii perfuzyjnej w warunkach podwyższonej temperatury, a także wysoce specjalistyczne leczenie przerzutów raka jelita grubego i raka żołądka do otrzewnej (tzw. peritonitis carcinomatosa) metodą dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii. Te ostatnie metody zostały zastosowane w Klinice Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku jako jedynym ośrodku klinicznym w Polsce, zaś współpraca dr Jastrzębskiego z prekursorem tej metody, prof. P. Sugerbaker’em z Washington Cancer Institute zaowocowała przetłumaczeniem, jedynego jak dotąd, podręcznika dotyczącego leczenia przerzutów do otrzewnej na język polski.

W roku 1997 dr T. Jastrzębski zdał z wyróżnieniem egzamin na II stopień specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej, zaś w 2000 roku uzyskał dodatkową specjalizację z chirurgii onkologicznej. W roku 1998 uzyskał stopień doktora nauk medycznych broniąc pracę opartą na wynikach badań własnych p.t. „Ocena wartości paliatywnego leczenia nowotworowej niedrożności przełyku i wpustu żołądka za pomoca lasera Nd:YAG”.

W maju 2008 na podstawie dorobku naukowego oraz pracy "Biopsja węzła wartowniczego w raku piersi - krytyczna ocena i opracowanie algorytmu postępowania dla bezpiecznego wprowadzenia metody do celów klinicznych" uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych z dyscypliny medycyna - chirurgia onkologiczna.

Zainteresowania zawodowe dr hab. n. med. Tomasza Jastrzębskiego obejmują specjalistyczne chirurgiczne leczenie nowotworów piersi, mięsaków tkanek miękkich, czerniaka oraz innych nowotworów skóry, nowotworów jelita grubego, nowotworów żołądka, leczenia skojarzonego nowotworów oraz profilaktyki onkologicznej.

Bogate doświadczenie zawodowe ma odzwierciedlenie w prowadzeniu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz wykonywaniu zabiegów i operacji zarówno w Klinice AM w Gdańsku jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej takich jak Szpital Swissmed oraz Klinika Perfect Medica w Gdańsku.


Działalność naukowa

Wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób nowotworowych ma znaczący wpływ na działalność naukową dr hab. n. med. T. Jastrzębskiego. Jest on autorem lub współautorem ponad 130 prac naukowych opublikowanych w piśmiennictwie polskim jak i zagranicznym. Jest on także inicjatorem powstania i współtwórcą serwisów internetowych: www.onkonet.pl – utworzonego na potrzeby pacjentów i ich rodzin oraz lekarzy i studentów zainteresowanych onkologią, oraz www.cancersurgery.pl – pierwszego w Polsce otwartego specjalistycznego czasopisma internetowego publikującego prace z zakresu szeroko pojętej chirurgii onkologicznej. Dr med. T. Jastrzębski jest recenzentem naukowym pisma World Journal Surgical Oncology, European Journal Surgical Oncology, Medycyna Praktyczna-Onkologia. Jest aktywnym członkiem licznych towarzystw naukowych, m.in. European Society of Surgical Oncology, International Society of Sentinel Node, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.


Działalność społeczna i charytatywna

Szerokie zainteresowanie dr hab. n. med. T. Jastrzębskiego problemami onkologicznymi wychodzi daleko poza ramy rutynowo wykonywanych działań medycznych. W 1991 roku zainicjował on powstanie Gdańskiej Fundacji Onkologicznej im. J. Damsza, której pracami, jako jej Prezes, kieruje do dnia dzisiejszego. Dzięki jego działalności możliwe było wprowadzenie nowoczesnych zabiegów technik operacyjnych do arsenału chirurgicznego leczenia nowotworów, fundacja stypendiów dla lekarzy zajmujących się diagnostyką i leczeniem nowotworów, zorganizowanie wielu konferencji naukowo-szkoleniowych dotyczących onkologii (dotychczas zorganizowano 15 Konferencji). Gdańska Fundacja Onkologiczna przy współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej i Akademią Medyczną w Gdańsku uzyskała i przekazała AM środki finansowe na zakup wysoce specjalistycznego sprzętu medycznego niezbędnego dla diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Działalność charytatywna dr Jastrzębskiego w dziedzinie profilaktyki onkologicznej ma odbicie w organizacji corocznych Koncertów Onkologicznych, z których dochód jest przeznaczany na działalność Hospicjum Gdańskiego im. Ks. E.Dutkiewicza. Fundacja jest także organizatorem Regat Łodzi Smoczych, z których dochód jest przeznaczony na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej AMG. Oba te przedsięwzięcia są organizowane przy współpracy Lions Club Gdańsk, którego członkiem jest dr T. Jastrzębski.

Członkostwo Towarzystw:

» European Society of Surgical Oncology
» International Sentinel Node Society
» EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer)
» Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
» Towarzystwo Chirurgów Polskich

Zainteresowania medyczne:

» rak ( nowotwór ) piersi
» czerniak
» rak ( nowotwór ) żołądka
» rak ( nowotwór ) jelita grubego i odbytnicy
» rak ( nowotwór ) przełyku
» nowotwory tkanek miękkich
» przerzuty nowotworowe do otrzewnej raka jelita grubego, raka żołądka, międzybłoniaka otrzewnej i śluzaka rzekomego otrzewnej - dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii
» nowotwory tarczycy

Kompletna lista publikacji naukowych autora strony jest dostępna pod poniższym linkiem:

Celem wyszukania publikacji autora strony w polu "autor" proszę wpisać "Jastrzębski T".

link do Onkonet.pl link do Cancer Surgery
przycisk1 włączony przycisk2 włączony przycisk3 włączony przycisk4 włączony przycisk5 włączony link end włączony link skal włączony